Michal SMETANKA pracovný profil

ABSOLVOVANÁ ŠKOLA

1986 – 1990 Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu v Humennom

1991 – 1996 UPJŠ Košice, PdF v Prešove

1999 – 2000 PdF Prešovskej   univerzity

ODBOR:

Odbor učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov – Pedagogika

1996-Štátna skúška na PdF UPJŠ v Prešove

2000 – Rigorózna skúška PdF Prešovskej   univerzity

ABSOLVOVANÉ INÉ VZDELÁVANIE, KURZY, STÁŽE:

1998 – 2000  certifikovaný  výcvik pre facilitátorov a terapeutov pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie Bratislava

2001 certifikovaný výcvik Asertívne správanie (CPPS)

2002 certifikovaný výcvik  Ako tvoriť a manažovať environmentálne projekty pre EÚ (ETP Slovensko), certifikovaný výcvik Komunikácia (ETP Slovensko)

2006 certifikovaný  výcvik mediácie a alternatívneho riešenia konfliktov (ARK). 

ODBORNÉ SKÚSENOSTI: 

1996 – 2000  pedagóg – vychovávateľ  v Reedukačnom domove pre   mládež v Spišskom Hrhove

1996 – 1997 terapeut na ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

1997 – 1999  učiteľ na ZŠ v Spišskom Hrhove

2000 – 2001 učiteľ na ZŠ v Spišskom Podhradí

od r. 2000 živnostník v oblasti práce s ľudskými zdrojmi

2001 – 2008   projektový manažér MVO Spiš –  združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, v ktorom doteraz pripravil a manažoval 38 projektov zameraných na rozvojové aktivity v regióne

2001 – 2003 MVO ETP Slovensko – komunitný aktivista, terénny sociálny pracovník

od r. 2002 facilitátor pre samosprávy a podnikateľské subjekty, najmä v tvorbe plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja

a strategického plánovania

od r. 2002 tréner v oblasti tvorby projektov zameraných na ľudské zdroje a strategické plánovanie

2002 – 2004 konzultant AV LEON s.r.o. v oblasti ľudských zdrojov a strategického plánovania

2002 – 2005 samostatný a nezávislý projektant, vytvoril a participoval na 12 projektoch v rámci schém Phare

2001 – 2007 projektový manažér Obce Spišský Hrhov v oblasti cestovného ruchu a rozvoja ľudských zdrojov

2003 projektový manažér a tréner projektu Model vzájomnej prepojenosti akčných skupín nezamestnaných na Spiši (Phare)

2004 konzultant EkonAudit, s.r.o., pre oblasť tvorby projektov pre cestovný ruch a rozvoj ľudských zdrojov

2004 –  2008 projektový koordinátorom organizácie Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s, pobočka Slovensko, od novembra 2004 do augusta 2006 riaditeľ pobočky Slovensko

2005 senior konzultant a stratég pre Nadáciu Kolpingovo dielo na Slovensku

od r. 2005 participácia na tvorbe a manažovaní troch úspešných projektov v rámci inic. Equal

2006 hlavný koordinátor projektu realizovaného pre UV SR (stratégia rozvoja Rómskych osád)

2006 hlavný koordinátor projektu OSF (zlepšovanie postavenia Rómov v samosprávnych orgánoch).

od r.2006

– senior konzultant, supervízor a facilitátor viacerých mimovládnych organizácií a samospráv

– spoluautor koncepcie riešenia lokálnej zamestnanosti prostredníctvom obecných firiem a koordinátorom pre ich zakladanie a strategické plánovanie

– expert, konzultant a supervízor v podnikateľskej sfére stredných podnikov v Českej republike

2007 – 2008

– člen riadiacej expertnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja

– člen expertnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

2007

odborný garant Úradu splnomocnenkyne vlády pre Rómske komunity pre tvorbu komunitných plánov

od r. 2007

aktívny mediátor pre riešenie konfliktov v podnikateľskej sfére

2007 – 2009

regionálny expertom pre prípravu programu Leader pre 164 obcí

2008 – 2009

koordinátor a hlavný facilitátor tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Prešov

2009

– koordinátor a hlavný facilitátor prípravy stratégie rozvoja školstva, kultúry a športu Mesta Prešov

– facilitátor a zostavovateľ lokálnych stratégií komplexného prístupu marginalizovaných Rómskych komunít (Mesto Prešov, Obec Petrovany, Obec Prakovce, Obec Spišský Hrhov, Obec Olejníkov)

LEKTORSKÉ SKÚSENOSTI:

1996 – 2000 pedagóg – vychovávateľ  v Reedukačnom domove pre   mládež v Spišskom Hrhove

1996 – 1997 terapeut na ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

1997 – 1999  učiteľ na ZŠ v Spišskom Hrhove

2000 – 2001 učiteľ na ZŠ v Spišskom Podhradí

Školiace a tréningové moduly:

2003

Stará  Ľubovňa/Levoča Komunikácia, projektový manažment, akčné plánovanie (Phare)

2004

Košice, Sp. Nová Ves Strategické plánovanie, facilitácia (UPSVaR/KRI)

2005

Praha – Strategické programovanie, komunitné plánovanie (Člověk v tísni)

Ústí n/Lab.- Strategické programovanie, komunitné plánovanie (Člověk v tísni)

Bílina – Strategické programovanie, komunitné plánovanie (Člověk v tísni)

2006

Prešov Strategické plánovanie, facilitácia (UPSVaR/KRI)

Nitra Sociálne podnikanie (UKF Nitra)

Bardejov Samospráva a plánovanie (OSF)

2007

Poprad Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (PSI PP/LE)

Bardejov Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (PSI BJ/SK)

Stropkov Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (PSI SP)

Brezno Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (PSI BR)

Levoča/Prešov Strategické plánovanie, projektový manažment (ÚV SR)

Banská  Bystrica Sociálne podnikanie a obecná firma (KÚ BB)

Bardejov Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (KN Bardejov)

2008

Brezno Komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov, vedenie tímov (Mesto Brezno)

Bardejov Tvorba koncepcií a stratégií (MAS Horný Šariš)

Spiš. Hrhov/Levoča  Komunikácia, asertívne správanie (ESF)

Poltár Sociálne podnikanie a obecné firmy (PSI Poltár)

Montpellier (Francúzko) Sociálne podnikanie (FACE/EQUAL)

Porto (Portugalsko) Sociálne podnikanie (EK)

Zakopane (Poľsko) Sociálne podnikanie (Univ. Waršawa)

Dolný  Kubín Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (MVO EDUKOS)

2009

Prešov Strategické plánovanie a tvorba komunitných plánov (IBEKO s.r.o.)

Stropkov Sociálne podnikanie (Mesto Stropkov)

Prešov Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (Regionálne rozvojové partnerstvo)

Spiš. Hrhov/Levoča  Komunikácia, asertívne správanie (ESF)

Padina (Srbsko) Facilitácia, mediácia, strategické plánovanie (Obec Padina)