Tone Of Tolerance (MZV SR, 2013)

DONOR: Ministerstvo zahraničných vecí SR – 5000 eur

Projekt Tone Of Tolerance prináša inovatívny prístup k riešeniu problémov intolerancie, diskriminácie, rasizmu a xenofóbie prostredníctvom interaktívneho zapojenia mládeže a skrze umeleckej a odbornej činnosti. Prostredníctvom pripraveného umeleckého a náučného programu a dvoch pre mládež zaujímavých multimediálnych  umeleckých prezentácií, budú oslovení potencionálni mladí  stakeholderi, ktorí následne zostavia inovatívnu stratégiu (rozpracovanú do akčných plánov). Tá bude tvoriť základ pre inovatívnu intervenciu medzi väčšinovú spoločnosť.

Cieľ projektu: Aktívne riešiť  negatívne prejavy intolerancie, diskriminácie, rasizmu a xenofóbie v spoločnosti, prameniace zo vzájomného nepoznania sa medzi komunitami a s tým súvisiacich predsudkov,  a vytvoriť inovatívnu stratégiu boja proti týmto sociálne nežiaducim  javom.

Špecifické ciele projektu: 1) Osloviť mládež pre disemináciu myšlienok tolerancie a ich priame zaangažovanie  pri aktivitách jej budovania v spoločnosti. 2) Aktívne zapojiť mládež do spoločnej tvorby a realizácie účinných a netradičných regionálnych i celonárodných kampaní, zameraných na boj proti intolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Aktívni “mládežníci”, s ktorými  v rámci aktivít projektu pracujeme za asistencie odborníkov (facilitátorov a mediátorov) vytvoria stratégiu mládeže boja proti intolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. Táto stratégia bude vychádzať práve z optiky dovtedy nezaangažovaných mladých ľudí, bude hľadať nové, inovatívne prístupy k oslovovaniu verejnosti cez pozitívne ladené kampane prostredníctvom elektronických médií (ktoré sú pre mladú generáciu nejaktuálnejšie), peer prístupov a metód, školských časopisov, vysokoškolských IRŠ (internátnych rozhlasových štúdií) atď. Práve mladí ľudia, ktorí nie sú zaťažení stereotypmi v riešení problémov, by mali podľa nás byť  hlavným stimulom pri spôsobovaní pozitívnych zmien v spoločnosti a práve títo mládí ľudia by mali v sebe nájsť aj ďalšie impulzy pre angažovanie sa v danej problematike.

Aktivity projektu:

  • Na základe osobných kontaktov umelcov a koordinátorov, ako aj kontaktov cez jednotlivé náboženské obce a kultúrne spolky vytipovanie a oslovenie vhodných umelcov – výtvarníkov, hudobníkov a literátov pre spoluprácu na projekte
  • Usporiadanie workshopov zameraných na jednotlivé kultúry historicky koexistujúcich v Karpatoch (, slovenská, rusínska, ukrajinská, poľská, židovská, rómska, nemecká) a jednotlivé umenia (hudobné, výtvarné, literárne) pre umeleckú i širokú kultúrnu verejnosť
  • Tvorba multimediálneho programu pre kultúrnu verejnosť mladých ľudí , postaveného na spojení tradičných i moderných literárnych , hudobných a výtvarných prejavoch rôznych kultúr, národností a vierovyznaní a ich angažovanosti proti intolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
  • Prezentácie multimediálneho programu  „Súznenie rozmanitosti“ pre kultúrnu verejnosť regiónu (tradičné multikulturálne mestá Prešov a Kežmarok)
  • Propagácia aktivít a projektu – Tvorba multimediálneho DVD pre školy, organizácie a kultúrne inštitúcie Kampaň rezolúcie umelcov a zapojených kreatívnych mládežníkov
  • Výber 10 mládežníkov pre tvorbu stratégie boja proti intolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii v rámci multimediálnych prezentácií
  • Víkendové stretnutie mládežníkov s odborníkmi a vytvorenie stratégie boja proti intolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii
  • Vypracovanie akčných plánov  implementácie stratégie mladých boja proti intolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii
  • Prezentácia projektu pred verejnosťou a kompetentnými orgánmi štátnej správ

POZN. V rámci multimediálnych prezentácií budú realizované ANTROPOLOGICKÉ PREZENTÁCIE, kde bude z pohľadu kultúrnej antropológie poukazovať na jedinečnosť jednotlivých komunít historicky obývajúcich Karpaty (predovšetkým ich bezproblémové a synergické súžitie). Keďže budú ostatné komponenty programu umelecké, kultúrno antropologický sprievod bude program vhodne dopľňať a tvoriť edukatívny kontext.

 

OZ má dlhodobé teamové skúsenosti s aktivitami, ktoré v rámci projektu chce realizovať. Ide predovšetkým o prácu so znevýhodnenými skupinami, subkultúrami, mešinami vrátane vekovej skupiny, ktorou je mládež. OZ sa anagažovalo vo vzdelávacích a preventívnych projektoch týkajúcich boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Početné skúsenosti má taktiež v oblasti plánovania strategických dokumentov participatívnymi formami, facilitácie a aktivizácie mladých ľudí na komunitnej úrovni.Veľmi dôležitým aspektom je, že viacerí členovia RRP sú aktívnymi umelcami (hudobníci, remeselníci), ktorých produkcia spočíva v inšpirácii v menšinovýh žánroch atraktívnych pre mladého človeka. Pri realizáciu projektu je výhodou, že členovia OZ sú vedeckí pracovníci v oblasti antropológie a etnológie.